Ana Sayfa / Haberler / Magazin / Hadise’den hayranlarına çifte sürpriz!..
Hadise’den hayranlarına çifte sürpriz!..

Hadise’den hayranlarına çifte sürpriz!..

Hadise’den hayranlarına çifte sürpriz!..

Popçu Ha­di­se, hay­ran­la­rı­na bü­yük bir sür­priz ya­pa­rak ay­nı yıl için­de 2 al­büm çı­ka­ra­cak. Jü­ri üye­si ol­du­ğu ya­rış­ma prog­ra­mı­nın fi­nal yap­ma­sı­nın ar­dın­dan ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran Ha­di­se, ilk ola­rak Türk­çe al­bü­mü için stüd­yo­ya gi­re­cek. Ni­san ayın­da pi­ya­sa­ya çı­ka­cak al­büm 10 şar­kı­dan olu­şu­yor. Sö­zü ve mü­zi­ği İs­ra Gü­lüm­se­r’­e ait olan ‘Tav­si­ye­’ ad­lı par­çay­la çı­kış ya­pa­cak olan şar­kı­cı di­ğer şar­kı­la­rı­nı ise sır gi­bi sak­lı­yor. Al­büm­de­ki bü­tün şar­kı­la­rı­na klip çek­me­yi plan­la­yan Ha­di­se­’nin ye­ni klip­le­ri­ni ab­la­sı Hül­ya Açık­göz yö­ne­te­cek.

5 YIL ARA VERDİ

Ha­di­se ye­ni al­bü­mü­nü pi­ya­sa­ya çı­kar­dık­tan he­men son­ra İn­gi­liz­ce al­bü­mü için stüd­yo­ya gi­re­cek. Mü­zik ha­ya­tı­na 2004’te Bel­çi­ka­’da çı­kar­dı­ğı ‘Swe­et’ şarkısıyla baş­la­yan Ha­di­se, 2009’da ‘Fast Li­fe’ al­bü­mü­nü Tür­ki­ye dı­şın­da­ki ül­ke­ler­de sa­tı­şa sundu. Al­büm, En­do­nez­ya ve Belçika’da zir­ve­ye çıktı. An­cak Ha­di­se, Tür­ki­ye­’de bü­yük bir şöh­re­te ka­vu­şun­ca  yurt­dı­şı ça­lış­ma­la­rı­nı ikin­ci pla­na at­tı.

HA­YAL­LE­RİM GER­ÇEK­LE­ŞTİ

Ha­di­se, “En bü­yük ha­ya­lim ön­ce Türk­çe al­büm yap­mak­tı. Al­la­h’­ıma şü­kür, ba­na bu­nu ya­şat­tı. Şim­di sı­ra­da İn­gi­liz­ce al­büm va­r” de­di. Rek­lam­la­rın da ara­nı­lan is­mi olan şarkıcı, bir çi­ko­la­ta ve koz­me­tik fir­ma­sı­nın yü­zü ola­rak ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.

GÜLDEN AVUÇ / BUGÜN İNTERNET SİTESİ

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Masko Outlet

Yazar : Editör

Türkiye'nin En Büyük Kadın ve Erkek Portalı                                                              Kadınlar Erkekler | Haberler | Kadın | Erkek | Magazin | Cinsellik | Dekorasyon | Dizi TV | Güzellik |İlişkiler | Sağlık | Yeme içme| Yemek Tarifi |

Yorum Yapmak istermisiniz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacakdır.Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

| Masko outlet | Kuaför Tezgahları | Aksesuar ve Mobilya | Klasik Mobilya |
Yukarı ilerleyin