Ana Sayfa / Sağlık / Uzmanından beslenme uyarıları!
Uzmanından beslenme uyarıları!

Uzmanından beslenme uyarıları!

Saat 17.00’den sonra yemek yemeyi keserseniz hücre onarımı ve gençleşmeyi sağlayan iki hormonunuz tam kapasite çalışır.
Tek­no­lo­ji­de­ki iler­le­me­ler, be­sin­le­re çok ko­lay ula­şa­bil­me ve ha­re­ket­siz­lik, şiş­man­lık gi­bi bir sal­gın has­ta­lı­ğın da or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den olu­yor. Or­ta­la­ma ya­şam sü­re­si üze­ri­ne de bun­ca iler­le­me­ye rağ­men ne­ga­tif bir fak­tör ola­rak şiş­man­lık hâ­lâ et­ki­si­ni gös­te­ri­yor.

Tarz de­ğiş­ti­rin

İç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya, “Bu­gün dün­ya­nın en uzun ya­şa­yan in­san­la­rı­nın hep da­ha za­yıf olan­lar ol­duk­la­rı­nın far­kı­na va­ra­bi­li­yo­ruz. Za­yıf kal­ma­yı ba­şar­mak ay­nı za­man­da uzun bir öm­rün ga­ran­ti­si ola­bi­lir mi? Ba­şa ge­le­bi­le­cek her­han­gi bir ka­za sa­yıl­maz­sa, evet za­yıf kal­mak öm­rü uzat­ma­nın bir yo­lu sa­yı­la­bi­lir” di­yor. Ka­ya, ar­tık di­yet ya­pa­rak ka­lı­cı za­yıf­la­ma­nın ba­şa­rı­la­ma­dı­ğı­nı, ka­lı­cı za­yıf­la­ma için en önem­li yak­la­şı­mın ya­şam tar­zı­nı de­ğiş­tir­mek ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çi­zi­yor.

Dr. Ay­ça Ka­ya ya­şam tar­zı­nı de­ğiş­tir­mek için uy­gu­la­na­bi­lir bir yön­tem ola­rak ak­şam ye­me­ği­nin at­lan­ma­sı­nı öne­rir­ken, ak­şam ye­me­ği at­lan­dı­ğın­da vü­cut­ta olan de­ği­şik­lik­ler ko­nu­sun­da bil­gi­le­ri­ni pay­laş­tı:

*Vü­cut­ta hüc­re ona­rı­mın­da ve genç­leş­me­de en önem­li iki hor­mon olan growth  ve me­la­to­nin ak­şam aç­lı­ğın­da da­ha çok sal­gı­la­nı­yor. Bu iki hor­mon uy­ku­da vü­cu­du ona­rı­yor, hüc­re­sel ba­kı­mı sağ­lı­yor. Genç­leş­mek için kul­la­nı­lan yük­sek ma­li­yet­li bü­yü­me hor­mo­nu ak­şam ye­me­ği at­la­na­rak vü­cu­da ma­li­yet­siz sal­gı­lat­tı­rı­la­bi­lir.

*Gün­lük ka­lo­ri tü­ke­ti­mi­nin yüz­de 14’ten azı­nı ak­şam ye­me­ği ön­ce­sin­de al­mak cid­di me­ta­bo­lik ve kan şe­ke­ri kon­tro­lü sağ­lı­yor.

*Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­mak ka­lo­ri kı­sıt­la­ma­sı ve ki­lo ver­mek için atı­la­cak en önem­li adım­lar­dan bi­ri­dir.

*Ak­şam ye­me­ğin­den son­ra şe­ker bom­ba­sı olan mey­ve ye­mek vü­cu­da faz­la­dan in­sü­lin sal­gı­la­tı­yor ve faz­la in­sü­lin hız­lı yaş­lan­dı­rı­yor.

*Ak­şam ye­me­ği at­lan­dı­ğın­da uy­ku­lar da­ha dü­zen­li olu­yor. Sin­di­rim için har­ca­ya­ca­ğı ça­ba­yı vü­cut ken­di­ni ona­rım için har­cıyor.

Sos­yal­leş­me ara­cı ol­mak­tan çı­ka­rın

Her ne ka­dar gün­lük ya­şan­tı­da ak­şam ye­me­ği ay­nı za­man­da bir sos­yal­leş­me ve tüm ai­le fert­le­ri­nin bir ara­ya gel­di­ği bir pay­la­şım gi­bi gö­rül­se de da­ha faz­la za­man kay­bet­me­den bu alış­kan­lık­tan vaz­geç­mek ge­re­ki­yor.

Müm­kün­se her gün

‘’­Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­ma­yı müm­kün­se her gün ya­pın. Bu du­rum­da çok iyi ki­lo kon­tro­lü sağ­lar­sı­nız. Haf­ta­da en az iki gün ya­pa­bil­di­ği­niz­de ise or­ta­la­ma ki­lo kon­tro­lü ile iyi bir me­ta­bo­lik iyi­leş­me el­de eder­si­niz. Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­mak ka­lı­cı ki­lo kay­bı­nın ve genç­leş­me­nin en önem­li anah­ta­rı ola­bi­li­r’­’ di­yen iç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya ak­şam ye­me­ğinin müm­kün­se sa­at beş­ten ön­ce ye­nil­me­si­ni ve ak­şam ye­me­ği ye­nil­dik­ten son­ra hiçbir şey ye­nil­me­me­si­ni öne­ri­yor.

Açlık oyunlarına karşı

“Aç­lık duy­gu­su ya­şan­dı­ğın­da bu du­ru­mu şe­ker­siz bit­ki çay­la­rı ile gi­derin” di­yen Dr. Ka­ya, “Sa­at ba­şı içi­le­cek bu şe­kil­de­ki sı­cak çay­lar hem sin­di­ri­mi ra­hat­la­tır hem ba­ğır­sak­la­rı yu­mu­şa­tır hem de tok­luk duy­gu­su ve­rir. İlk gün­ler­de çok acı­kıl­dı­ğın­da 1 tat­lı ka­şı­ğı bal­la tat­lan­dı­rıl­mış süt içi­le­bi­lir. Süt hem lak­tik asit se­vi­ye­si­ni yük­sel­tir vü­cu­du gev­şe­tir hem de aç­lık­ta te­mel ge­rek­si­nim olan şe­ke­ri vü­cu­da     ve­ri­r” no­tu­nu da dü­şü­yor.

SERDA KIVILCIM / BUGÜN İNTERNET SİTESİ

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Masko Outlet

Yazar : Editör

Türkiye'nin En Büyük Kadın ve Erkek Portalı                                                              Kadınlar Erkekler | Haberler | Kadın | Erkek | Magazin | Cinsellik | Dekorasyon | Dizi TV | Güzellik |İlişkiler | Sağlık | Yeme içme| Yemek Tarifi |

Yorum Yapmak istermisiniz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacakdır.Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

| Masko outlet | Kuaför Tezgahları | Aksesuar ve Mobilya | Klasik Mobilya |
Yukarı ilerleyin